Home / Luật LawKey

Luật LawKey

Các quy định về tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là hình thức chuyển một phần tài sản công ty, doanh nghiệp hiện có để thực hiện các thủ tục thành lập công ty mới, cùng hình thức kinh doanh. Đồng thời chuyển một phần quyền hạn và nghĩa vụ của công ty cũ sang công ty mới mà …

Read More »
error: Content is protected !!